Sociale Zekerheid

Indien u het niet eens bent met een besluit van een gemeentelijke instantie (o.a. Sociale Dienst), Sociale Verzekeringsbank (SVB), het UWV of Pensioen- en Uitkeringsraad dan kan ons kantoor u bijstaan bij het maken van bezwaar bij de betreffende instantie.Sociale verzekeringswetten:

 • Werkeloosheidswet/Ziektewet
 • WIA / WAO
 • Pensioenen
 • AOW
 • ANW
 • AWBZ
 • Kinderbijslag (AKW)
 • Toeslagenwet

 

Sociale Voorzieningen:

 • IOAW
 • Wajong
 • Wet Werk en Bijstand


Indien u het niet eens bent met een besluit van een gemeentelijke instantie (o.a. Sociale Dienst), Sociale Verzekeringsbank (SVB), het UWV of Pensioen- en Uitkeringsraad dan kan ons kantoor u bijstaan bij het maken van bezwaar bij de betreffende instantie. Is er reeds bezwaar gemaakt dan kan er beroep worden ingesteld bij de rechtbank of in hoger beroep worden gegaan bij de Centrale Raad van Beroep.

De SVB en het UWV zijn verplicht om u een sanctie op te leggen indien u zich als uitkeringsgerechtigde niet aan de voorschriften houdt. De sanctie kan bestaan uit een boete, een maatregel of een schriftelijke waarschuwing. Tegen deze sanctie kunt u bezwaar maken en vervolgens beroep instellen.

De Sociale Dienst heeft een eigen sanctiebeleid. De gemeente kan een maatregel opleggen, als zij van mening is dat u bepaalde voorschriften niet naleeft. Het beleid kan per gemeente verschillen, maar de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen een besluit van de gemeente is bij elke gemeente gelijk.

Heeft u een bijstandsuitkering dan komt u voor de laagste eigen bijdrage in aanmerking van een toevoeging bij de Raad voor Rechtsbijstand. Veel gemeenten voorzien in de mogelijkheid om de eigen bijdrage via een verzoek tot bijzondere bijstand terug te krijgen.

TERUG