Gefinancierde rechtsbijstand:

Voor de kosten van rechtsbijstand kunt u onder omstandigheden aanspraak maken op subsidie, de zogenoemde "toevoeging" (pro deo). De toevoeging moet worden aangevraagd bij de Raad voor Rechtsbijstand. Op basis van uw inkomen van twee jaar geleden wordt door de Raad bekeken of u in aanmerking komt voor een toevoeging en hoe hoog de eigen bijdrage voor de kosten van rechtsbijstand voor u is. De eigen bijdrage en noodzakelijke kosten dient u in beginsel vooraf te voldoen. Indien u in aanmerking komt voor een dergelijke toevoeging, zullen wij deze voor u aanvragen. Ons kantoor werkt samen met de Raad voor Rechtsbijstand op basis van “High Trust”. Dit betekent voor u dat een aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand snel verloopt.

Wilt u weten of u aanspraak kunt maken op gefinancierde rechtsbijstand conform de Wet op de Rechtsbijstand ga dan naar de site van de Raad van Rechtsbijstand voor de inkomens- en vermogensgrenzen.

Met de rekenhulp kunt u een inschatting maken van de hoogte van de voor u geldende eigen bijdrage.

Betalend:

Indien u niet voor een toevoeging in aanmerking komt wordt aan u een van tevoren met u afgesproken uurtarief in rekening gebracht. Voordat met de zaak kan worden begonnen, wordt indien mogelijk een inschatting gemaakt van de tijd die aan de zaak besteed dient te worden. U ontvangt een voorschotnota die u dient te voldoen alvorens met de werkzaamheden kan worden begonnen. Aan het eind van de werkzaamheden en desgevraagd tussentijds ontvangt u een urenspecificatie waaruit blijkt hoeveel tijd aan de zaak is besteed. Blijkt later dat een zaak meer tijd vergt dan wordt u daarvan tijdig op de hoogte gesteld. In dat geval krijgt u aanvullende nota's. Mocht achteraf blijken dat minder tijd aan de zaak is besteed dan gepland, dan ontvangt u uiteraard het teveel betaalde terug.

Bijkomende kosten:

Naast de (eigen bijdrage voor de) kosten van rechtsbijstand dient u tevens rekening te houden met bijkomende kosten, zoals griffierechten (leges), en eventueel kosten voor uittreksels uit de gemeentelijke basisadministratie of afschriften van geboorteakten. Indien u voor een toevoeging in aanmerking komt krijgt u korting op de griffierechten.

TERUG